ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BARBER SCHOOL

Artikel A: Definities

Barber School:
Eenmanszaak, handelend onder de naam “Barber School”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 51433850.

Student:
De natuurlijke persoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger) die een opleiding volgt bij Barber School.

Aanmeldingsformulier:
Het formulier, beschikbaar bij Barber School waarmee de student zich aanmeldt voor een opleiding van Barber School.

Opleidingsduur en opleidingskosten:
De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Barber School en/of in de actuele studiegids van Barber School en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Barber School en is aangegeven in aantal lesdagen. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, inschrijfgeld, examengelden en overige kosten. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk inschrijfgeld, examengelden en overige kosten (zoals materiaal, boeken, kosten toegang e-learning en anderekosten) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven op de website van Barber School en/of in de actuele studiegids van Barber School en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Barber School.

Examens:
Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Barber School worden afgenomen door onafhankelijke erkende exameninstellingen zoals Visavi. Op examens is het examenreglement van de betreffende exameninstelling van toepassing. Dit reglement wordt aan iedere cursist verstrekt of is op te vragen bij Barber School. Daar waar Barber School kosten voor examens heeft aangegeven draagt Barber School zorg voor aanmelding van cursisten voor examens en voor inning en afdracht van examengelden aan de examengelden.

Diploma:
De BOL opleiding in samenwerking met Heads Academy wordt afgesloten met een landelijk erkend branche en/of OCW erkend diploma.

Certificaat:
De BBL opleiding van 40 weken wordt afgesloten met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

 

Artikel B: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen Barber School en de student, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel C: Aanmelden en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van Barber School volledig in te vullen en te ondertekenen en per post of e-mail te verzenden aan Barber School. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding door Barber School te zijn ontvangen. Ondertekening van het formulier door de aanvrager impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden. In het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan voor welke periode hij/zij bij voorkeur de opleiding wenst te volgen.
 1. Indien door Barber School een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier is ontvangen, bevestigt Barber School de aanmelding voor de opleiding aan de student middels per e-mail.
 1. Als datum van aanmelding wordt gesteld de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier door Barber School. Barber School behoudt zich het recht aanmeldingen te weigeren.
 1. Barber School behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de student een of meer van zijn verplichtingen jegens Barber School niet, niet behoorlijk, niet of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden.
 1. De student is zelf verantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

 

Artikel D. Prijzen en kosten

 1. De opleidingsprijs en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door Barber School en staan vermeld op het aanmeldingsformulier van Barber School en bij het kennismakingsgesprek.
 1. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele opleiding. Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt slechts plaats in onderling overleg met Barber School. Bijkomende kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra opleiding worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is bepaald door Barber School.
 1. Barber School bepaalt de kosten op basis van een standaard bedrag of op basis van uurtarief. Besluitvorming over de wijze van inhalen van een opleidingsdag en de hoogte van de kosten ligt volledig bij Barber School.

 

Artikel E. Facturering en betaling

 1. De opleidingsprijs en de eventuele kosten van bij-, nascholing en/of herexamens worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan.
 1. Indien de opleidingsprijs niet binnen twee weken na factuurdatum is voldaan, is de student in verzuim en behoudt Barber School zich het recht voor om, nadat Barber School de aanvrager tenminste eenmaal heeft aangemaand om te betalen, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente.
 1. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Barber School maakt als gevolg van de niet nakoming door de student van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de student.
 1. Indien de aanvrager niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt Barber School zich het recht voor de student uit te sluiten van de opleiding. De aanvrager blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten.
 1. Het wegblijven bij lessen door de student kan niet leiden tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.
 1. Tussentijdse opzegging, door de student, ontslaat deze niet van haar/zijn betalingsverplichting.

 

Artikel F. Annuleringsregeling

 1. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, binnen twee weken na het ondertekenen van het aanmeldingsformulier voor de opleiding van Barber School. Gericht aan Barber School, Postbus 10044, 3004 AA Rotterdam. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief. In geval van annulering binnen de annuleringstermijn bedragen de annuleringskosten € 75,- administratiekosten. De eventueel reeds betaalde opleidingsprijs wordt aan de aanvrager gerestitueerd.
 1. Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 10% van het lesgeld aan Barber School verschuldigd.
 1. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 20% van het lesgeld aan Barber School verschuldigd.
 1. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 50% van het lesgeld aan Barber School verschuldigd.
 1. Bij beëindiging door de student na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd waarbij lesgeld tot maximaal 1 jaar na de opzegging verschuldigd is.

 

Artikel G. Afstel door Barber School

 1. Barber School behoudt zich het recht voor een opleiding bij overmacht of bij een tekort aan opleidingsplaatsen of bij onvoldoende deelname geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door afstel dan wel uitstel van de opleiding ontstane schade.
 1. Barber School verplicht zich uit- of afstel uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding aan de student bekend te maken. Barber School zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen.
 1. Bij afstel op initiatief van Barber School wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de student gerestitueerd.

 

Artikel H. Lesrooster

 1. Het lesrooster van de student zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding aan de student worden toegezonden.
 1. Barber School behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de betrokken students zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel I. Wijzingen Algemene voorwaarden

 1. Barber School behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van Barber School bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de student een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Barber School nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel J. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

Artikel K. Privacy en klachten reglement

Barber School heeft een privacy- en klachtenreglement. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk gericht aan Directie Barber School, Postbus 13081, 3004 HB Rotterdam.